Spring til indhold

Dansk indfødsret

Børn, der er født i Danmark, erhverver efter de gældende regler automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk.

Børn født i udlandet

En lov om ændring af lov om dansk indfødsret trådte i kraft den 1. juli 2014. Denne ændring indebærer, at et barn, der er født i udlandet, erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis moderen eller faderen er dansk, uanset om barnet er født i eller uden for ægteskab. Lovændringen indebærer også, at et barn født i udlandet erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis medmoderen er dansk.  

Loven indeholder således en bestemmelse om foretagelse af dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret samt en bestemmelse om, at udgifter til foretagelse af dna-undersøgelser afholdes af den, som sagen vedrører. Herudover indeholder loven en bemyndigelse til fastsættelse af nærmere regler om fremgangsmåden ved foretagelse af sådanne dna-undersøgelser.

22-års reglen

Danske statsborgere, der er født i udlandet, risikerer at fortabe deres danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, hvis de pågældende

  • aldrig har boet i Danmark og
  • ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark

Hvis en person ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan udlændinge-, integrations- og boligministeren efter ansøgning  – indgivet inden det fyldte 22. år – tillade, at den pågældende bevarer sit danske statsborgerskab.

Personer, der er født i udlandet, fortaber dog ikke deres danske statsborgerskab, hvis de pågældende derved bliver statsløse.

Reglen om fortabelse af dansk statsborgerskab ved det fyldte 22. år fremgår af indfødsretslovens § 8.

Bevarelse af dansk statsborgerskab - indgivelse af ansøgning

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ansøgningen indgives på et særligt ansøgningsskema, som sendes direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Hvad koster en ansøgning?

Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.200 kr. Gebyret betales til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) ved indgivelse af ansøgning på følgende konto:

Kontonummer: 4069205011
Registreringsnummer: 0216

Ved betaling fra en udenlandsk bank skal følgende oplysninger benyttes:
IBAN: DK76 0216 4069 2050 11
BIC/SWIFT: DABADKKK
Bankens adresse: Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup, Danmark.

  • Ansøgerens cpr.nr., navn eller sagsnummer skal oplyses ved betaling af gebyret.
  • Ansøgeren bedes vedhæfte kvittering for indbetaling af gebyret i sin ansøgning eller fremsende kvittering for indbetaling af gebyret efterfølgende.

Ansøgning gennem en ambassade

Du kan også indgive din ansøgning gennem ambassaden, men der gælder følgende gebyrer udover gebyret, som betales direkte til UIBM:

  • EUR 26,00 for at ambassaden videresender ansøgningen til UIBM og videresender Statsborgerskabsbeviset til ansøgeren. Ansøgningen bliver ikke gennemgået af ambassaden. Hvis du vælger dette alternativ, kan der opstå yderligere udgifter, f.eks. hvis UIBM har behov for yderligere oplysninger (se næste punkt).
  • EUR 128,00 per påbegyndt time, hvis ambassaden tager sig af hele ansøgningen og samt all korrespondance med UIBM.

Yderligere oplysninger om indfødsret kan fås hos:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tlf. +45 61 98 40 00

E-mail: uibm@uibm.dk